Expertise- en Begeleidingscentrum (EBC)

Om het werk op school goed en met plezier te kunnen doen, heeft elke leerling begeleiding nodig. Leerlingbegeleiding is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en focust op drie gebieden: leren, leven en kiezen.
Het streven is onze leerlingen de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Deze begeleiding begint al bij de aanmelding. Alle leerlingen worden voor ze op school komen getest.

Er is contact met de basisschool en, indien nodig, ook de ouders om te komen tot een zorgvuldige plaatsing. Ook is het belangrijk om te weten of de leerling extra begeleiding nodig heeft.

De Meerwaarde kent diverse vormen van begeleiding, waaronder:

  1. dagelijkse begeleiding
  2. specifieke begeleiding
  3. docentenopleiding

Maar ook de begeleiding van zogenaamde ‘rugzakleerlingen’ en het bijhouden van een Leerlingvolgsysteem (LVS) vallen bij ons onder de noemer leerlingbegeleiding.

Dagelijkse begeleiding

Binnen De Meerwaarde werken we met kleine teams. Een vaste groep docenten is verantwoordelijk voor een groep leerlingen. Het team en de mentor verzorgen de dagelijkse begeleiding, gericht op persoonlijke ontwikkeling, goede leerresultaten, een prettige groepssfeer en ondersteuning bij de keuze voor studie en beroep.
Een mentor begeleidt meestal twee jaar dezelfde groep leerlingen. Bij deze docent kunnen zowel leerlingen als ouders/verzorgers met hun vragen terecht. De mentor is het eerste aanspreekpunt. De leerlingen hebben wekelijks mentortijd en in het eerste jaar volgen ze zogenoemde ‘leefstijllessen’ over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor het leven en werken op school. Binnen het team wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven.
Leerlingen doen diverse testen, zoals de beroepeninteressetest, capaciteitentest, taal- en rekentesten, testen volgens het protocol dyslexie, testen gericht op algemeen welbevinden, faalangst of examenvrees. Zo kunnen we de totale ontwikkeling van onze leerlingen goed volgen; zowel het leerniveau als het welzijn. Zo nodig wordt extra begeleiding ingezet. Naast de bovenstaande testen zijn er activiteiten, gericht op preventie en voorlichting:

  • niet-pesten
  • alcohol en drugs
  • verantwoordelijk gedrag
  • omgaan met de digitale wereld
  • omgaan met relaties

Specifieke begeleiding

Als er meer begeleiding nodig is, kan men een beroep doen op het Expertise- en Begeleidingscentrum (EBC). Daar werken speciaal opgeleide mensen, zoals een remedial teacher, orthopedagoog, decaan, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, schoolmaatschappelijk werker* en dyslexiecoach. Tijdens de schoolperiode nemen we bij de leerlingen verschillende testen af op het gebied van reken- en taalvaardigheid, sociaal-emotioneel functioneren en beroepeninteresse. Als blijkt dat specifieke of extra ondersteuning nodig is, wordt deze in overleg met leerling en ouders ingezet.
Voorbeelden van specifieke begeleiding zijn:

* De schoolmaatschappelijk werker is een medewerker van het CJG die verbonden is aan de school.

Docentenopleiding

Ons onderwijs is meer dan lesgeven, het is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de jongere. Een schoolmedewerker kan onze leerlingen alleen goed begeleiden als hij/zij weet hoe dat moet. Daarom leiden we onze medewerkers intern op, zodat ze snel problemen herkennen en adequaat kunnen ingrijpen. Ook kunnen ze altijd terecht voor advies bij medewerkers binnen het Espertise- en Begeleidingscentrum (EBC). Voor ons hoort dit vanzelfsprekend bij de zorg voor onze leerlingen.

Leerwegondersteuning en rugzakleerlingen

Leerlingen met een indicatie ‘leerwegondersteuning’ (LWO) of ‘leerling-gebonden financiering’ (LGF, de zogenaamde ‘rugzak’) krijgen extra begeleiding die in een handelingsplan wordt vastgelegd. Een toelatingscommissie bekijkt of de school de extra zorg en begeleiding voor een rugzakleerling kan bieden. Als dat niet kan, zal de school de ouders/verzorgers wijzen op andere (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met specifieke hulpvragen.

Zorgadviesteam

Indien nodig kan een leerling aangemeld worden bij het zorgadviesteam (ZAT). Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van De Meerwaarde, Bureau Jeugdzorg, het Regionaal Expertise Centrum, de politie, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. Het zorgadviesteam bespreekt elke maand de aangemelde leerlingen.

Schoolarts en leerplichtambtenaar

De schoolarts is regelmatig in de school aanwezig. Alle leerlingen van het tweede leerjaar krijgen een onderzoek. Zo nodig roept de schoolarts leerlingen uit andere leerjaren op. Ook kunnen leerlingen, eventueel met ouders/verzorgers, aangemeld worden voor het spreekuur van de schoolarts. De leerplichtambtenaar heeft elke twee weken een spreekuur op school. Leerlingen met een hoog verzuim kunnen opgeroepen worden voor dit spreekuur. Ook ouders kunnen gebruik maken van dit spreekuur.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

In het LVS houden we zaken bij die van belang zijn voor het werk op school, zoals basisschool- en eindtoetsgegevens, rapporten, afwezigheid en gespreksnotities. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en daarom goed beveiligd. Met behulp van het leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van onze leerlingen goed volgen.

Mail voor vragen en opmerkingen over de leerlingbegeleiding naar ebc@demeerwaarde.nl.